Metodebeskrivelse

Open Social Value Bank anvender “subjective wellbeing valuation” metoden, hvor 1 livstilfredshedspoint for 1 person pr. år (1 WELLBY), værdisættes med en økonomisk værdi. Dette gør det muligt at estimere den monetære værdi af sociale forandringer.
Knowledge

Bag om metoden

Open Social Value Bank anvender “subjective wellbeing valuation” metoden, hvor 1 livstilfredshedspoint for 1 person pr. år (1 WELLBY), værdisættes med en økonomisk værdi. Når denne værdi er fastlagt, kan man estimere den økonomiske trivselsværdi af sociale forandringer. Metoden er baseret på valghandlingseksperimenter og regressionsanalyser af observations- eller interventionsdata. Metoden involverer to steps:
Step 1:
At kvantificere trivselsgevinsten forbundet med en given social indsats, det vil sige den sociale forandrings virkning på livstilfredshed.
Step 2:
At estimere, hvilken ændring i indkomst der teoretisk set skal til for at kompencere for en given trivselsgevinst eller trivselstab.
A. Livstilfredshed
B. Værdisætning
C. OSVB bidrag
1. Indledning
2. Litteraturen
3. Metode og data
4. Sociale værdier
5. Referencer
Livstilfredshed:

Metoder og principper for måling af livstilfredshed

Formålet med Open Social Value Bank er at bidrage til at måle de forandringer vi skaber i samfundet som øger trivsel, udtrykt som ændringer i en persons livstilfredshed.

Målingen af livstilfredshed baseret på subjective wellbeing metoder bygger bl.a. på Nobelpristager Kahnemans arbejde, samt Dieners udvikling af trivselsmålet “satisfaction with life scale(LS)”.

Forskningen viser, at der er en stærk sammenhæng mellem LS og fx. beskæftigelse, produktivitet, fysisk og mental sundhed, sociale relationer, ensomhed, stress og levetid.

Trivsel udtrykt som ændringer i livstilfredshed

Der findes forskellige måder at måle trivsel på, herunder ‘evaluative wellbeing’, dvs selv-vurderet trivsel. Et af de anvendte mål for vurderet trivsel er livstilfredshed, der bl.a. anvendes af OECD1.

Livstilfredshed måles med ét enkelt spørgsmål:

“Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden?”. Skala: 0 (slet ikke tilfreds) - 10 (fuldt ud tilfreds)

WELLBY metoden (Wellbeing-Years):

Fokus for denne metode er værdi af og pris for 1 “WELLBY” = 1 point livstilfredshed for én person i ét år (på en 0-10 skala).

OSVB bygger det britiske finansministeries Green Book2 samt Frijters og Krekel (Oxford University,2021)3 og benytter Subjective Wellbeing Valuation metoden benyttes til at sætte en talværdi udtrykt i kroner på trivsel.

Stærk sammenhæng mellem social forandring og trivsel udtrykt via livstilfredshed

Knowledge

Livstilfredhed: Et af de mest brugte mål for vurderet trivsel (evaluative wellbeing)

Spørgsmålet om livstilfredshed måler succesfuldt mange vigtige aspekter af livet. Det er overordnet set forudsigende for mange ting, som vi intuitivt ville tænke vil være forbundet med trivsel, såsom ægteskabelig stabilitet (Carr et al., 2014; Margelisch et al., 2017), lang levetid (Koivumaa-Honkanen et al., 2000; Chida og Steptoe, 2008; Diener og Chan, 2011; Steptoe og Wardle, 2011) og arbejdsproduktivitet (De Neve og Oswald, 2012; Oswald et al., 2015).

Det er positivt forbundet med en række ønskelige tilstande, såsom tætte forhold (Jakobsson et al., 2004; Kesebir og Diener, 2009; Gustavson et al., 2016), sociale relationer (Powdthavee, 2008), fysisk og mental sundhed (Layard et al., 2013; Layard, 2018), beskæftigelse (Clark og Oswald, 1994; Blanchflower og Oswald, 2004) og social status (Alpizar et al., 2005; Anderson et al., 2012).

Spørgsmålet om livstilfredshed er nemt at indsamle, nemt at besvare, og nemt at fortolke. Det er sandsynligvis det mest udbredte trivselsmål i verden, og er blevet indsamlet for millioner af respondenter i næsten alle lande i verden, begyndende for mere end halvtreds år siden. Spørgsmålet er blandt andet blevet brugt i store internationale dataindsamlinger såsom World Happiness Report, Gallup World Poll, Global Flourishing Study, OECD, European Social Survey (ESS), European Values Survey (EVS), Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe, samt mange surveys i Danmark.

1 OECD (2020), How's Life? 2020: Measuring Well-being, OECD Publishing, Paris
2 M_Treasury (2021). "Wellbeing guidance for appraisal: supplementary green book guidance.
3 Frijters, P. and C. Krekel (2021). A handbook for wellbeing policy-making: History, theory, measurement, implementation, and examples, Oxford University Press.

Referencer: Carr, D., Freedman, V. A., Cornman, J. C., and Schwarz, N. (2014). Happy Marriage, | Happy Life? Marital Quality and Subjective Well-being in Later Life. Journal of Marriage and Family 76(5): 930–48. | Margelisch, K., Schneewind, K. A., Violette, J., and Perrig-Chiello, P. (2017). MaritalStability, Satisfaction and Well-being in Old Age: Variability and Continuity in Long-term Continuously Married Older Persons. Aging and Mental Health 21(4): 389–98. | Koivumaa-Honkanen, H., Honkanen, R., Viinamäki, H., Heikkilä, K., Kaprio, J., and Koskenvuo, M. (2000). Self-reported Life Satisfaction and 20-year Mortality in Healthy Finnish Adults. American Journal of Epidemiology 152(10): 983–91.| Chida, Y., and Steptoe, A. (2008). Positive Psychological Well-being and Mortality: A Quantitative Review of Prospective Observational Studies. Psychosomatic Medicine 70(7): 741–56.| Diener, E., and Chan, M. Y. (2011). Happy People Live Longer: Subjective Well-being Contributes to Health and Longevity. Applied Psychology: Health and Well-Being 3 (1): 1–43. | Steptoe, A., and Wardle, J. (2011). Positive Affect Measured Using Ecological Momentary Assessment and Survival in Older Men and Women. Proceedings of the National Academy of Sciences 108(45): 18244–8. | De Neve, J. E., and Oswald, A. J. (2012). Estimating the Influence of Life Satisfaction and Positive Affect on Later Income Using Sibling Fixed Effects. Proceedings of the National Academy of Sciences 109(49): 19953–8. | Oswald, A. J., Proto, E., and Sgroi, D. (2015). Happiness and Productivity. Journal of Labor Economics 33(4): 789–822. | Jakobsson, U., Hallberg, I. R., and Westergren, A. (2004). Overall and Health-related Quality of Life among the Oldest Old in Pain. Quality of Life Research 13(1): 125–36. | Kesebir, P., and Diener, E. (2009). In Pursuit of Happiness: Empirical Answers to Philosophical Questions. In The Science of Well-being: The Collected Works of Ed Diener. Dordrecht: Springer, pp. 59–74. | Gustavson, K., Røysamb, E., Borren, I., Torvik, F. A., and Karevold, E. (2016). Life Satisfaction in Close Relationships: Findings from a Longitudinal Study. Journal of Happiness Studies 17(3): 1293–311. | Powdthavee, N. (2008). Putting a Price Tag on Friends, Relatives, and Neighbours: Using Surveys of Life Satisfaction to Value Social Relationships. Journal of Socio-Economics 37(4): 1459–80. | Layard, R., Chisholm, D., Patel, V., and Saxena, S. (2013). Mental Illness and Unhappiness. In J. F. Helliwell, R. Layard, and J. D. Sachs (eds), World Happiness Report 2013. New York: Sustainable Development Solutions Network, pp. 38–53. | Layard, R. (2018). Mental Illness Destroys Happiness and Is Costless to Treat. Global Happiness Policy Report. Global Happiness Council, pp. 26–51. | Clark, A. E., and Oswald, A. J. (1994). Unhappiness and Unemployment. Economic Journal 104(424): 648–59. | Blanchflower, D. G., and Oswald, A. J. (2004). Well-being over Time in Britain and the USA. Journal of Public Economics 88(7–8): 1359–86. | Alpizar, F., Carlsson, F., and Johansson-Stenman, O. (2005). How Much Do We Care about Absolute versus Relative Income and Consumption? Journal of Economic Behavior and Organization 56(3): 405–21. | Anderson, C., Kraus, M. W., Galinsky, A. D., and Keltner, D. (2012). The Local-ladder Effect: Social Status and Subjective Well-being. Psychological Science 23(7): 764–71.

Værdisætning:

Metoder og principper for værdisætning af livstilfredshed

Med en veletableret sammenhæng mellem hhv. trivsel og livstilfredshed og livstilfredshed og indkomst, har vi de elementer, der skal til for at kunne estimere den monetære værdi af sociale parametre såsom depression, stress og ensomhed.

Konkret gøres dette i to trin:

 1. Estimation af sammenhængen mellem den sociale parameter som vi er interesseret i og subjektiv vurderet trivsel (målt som livstilfredshed). Dette gøres i en regression, hvor relevante kontrolvariable inkluderes1.
 2. Monetarisering af sammenhængen mellem den sociale parameter og subjektiv trivsel. Dette gøres ved at anvende betalingsvilligheden per WELLBY.

I OSVB kan du finde en række sociale værdier, der er værdisat udfra ovenstående trin, baseret på engelske erfaringer og data. I den næste opdatering af OSVB vil værdierne gradvist blive baseret på danske data.

Værdien af trivselsændring = [effekt på livstilfredshed]  x  [WELLBY]

Værdien af den sociale effekt er givet som forholdet mellem betydningen af indkomst og af den sociale effekt for livstilfredshed

Knowledge

Værdisætning af 1 points livstilfredshed per person per år (WELLBY)

Monetarisering af livstilfredshed - betalingsvillighed som nøgle

Vi definerer værdien af ændringer i livstilfredshed (målt på en skala fra 0-10) ved enheden WELLBY. En ændring på ét point svarer til én WELLBY, per person per år. Vi monetariserer værdien af en WELLBY ved at etablere individers betalingsvillighed for en ændring i livstilfredshed. Betalingsvillighed kan etableres på forskellige måder. I OSVB følger vi i udgangspunktet tilgangen anvendt i UK Treasury - Wellbeing Guidance for Appraisal: Supplementary Green Book Guidance1. I kommende versioner af OSVB vil vi arbejde med at etablere betalingsvilligheden ved brug af specifikke danske data og forskellige metoder, herunder valghandlingseksperimenter (discrete choice experiments) og kvasi-eksperimentelle tilgange ved brug af eksisterende survey- og registerdata.

Sammenhængen mellem QALY, VOLY  og WELLBY

Metoden OSVB bygger på, anvender det veletablerede mål QALY (quality adjusted life years), og undersøger hvad det svarer til i antal WELLBYs - altså hvor mange WELLBYs svarer til ét leveår. UK Treasury viser, at en QALY er associeret med en 7 point ændring i livstilfredshed (går fra 8 til 1). I Danmark har vi ikke en gældende monetær værdi på en QALY. Til gengæld har Finansministeriet i Danmark værdisat “Værdien af et leveår” – en VOLY, som er baseret på værdien af et statistisk liv2. I UK Treasury har man valgt at værdisætte en QALY3 og en VOLY ens, så én VOLY svarer til én QALY. Baseret på dette, antages det, at den danske VOLY-værdi kan anvendes til at værdisætte vores WELLBY. I 2021 værdisatte Finansministeriet i Danmark værdien af et leveår, én VOLY, til 1,3 mio. kr. per år4.

Værdien af et points livstilfredshed (værdien af en WELLBY)

Med afsæt i ovenstående antagelser, kan vi udlede en dansk værdi for ét points livstilfredshed.

Betalingsvillighed for en WELLBY = VOLY/(8-1) = 1.300.000 kr./(8-1) = 185.714 kr. (2021-priser)

En ændring på ét point på livstilfredshedsskalaen har således en værdi på 186.000 kr. per person per år (2021 priser)

OSVB bidrag:

OSVB bidrag til samfundsøkonomiske analyser samt begrænsninger ved OSVB

Knowledge

Økonomiske vurderinger er en væsentlig del af samfundets beslutnings- og prioriteringsprocesser.

På områderne trafik, miljø og klima indgår allerede både samfunds- og budgetøkonomiske analyser af, hvordan nye initiativer påvirker borgerne.

Investeringer i social velfærd baseres ofte kun på budgetmæssige værdier og overser de sociale gevinster investeringen skaber.

Den samlede værdi af sociale investeringer kan være undervurderet, og at potentialet i måling af trivsel udtrykt via livstilfredshed og værdiansættelsen af sociale forandringer er betydeligt.

Der er behov for en fælles tilgang til at inddrage social værdiskabelse i beslutnings- og prioriteringsprocesser.

Open Social Value Bank sætter værdien af sociale forandringer på den samfundsmæssige dagsorden og gør det muligt at:

 • Udtrykke fordele og ulemper ved sociale interventioner i sammenlignelige monetære værdier
 • Inkludere sociale cost-benefit-analyser i velfærdsvurderinger i lighed med andre områder
 • Tilbyde beslutningstagere et fælles sprog til at evaluere effekter

Begrænsninger: Bemærk, at der skelnes mellem kapitalisering og monetarisering. OSVB sætter ikke værdi på de kapitalisérbare budgetmæssige forandringer, da disse værdier allerede ligger i eksisterende regnemodeller, f.eks. SØM-modellen.

Terminologi

Knowledge

1 SØM: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsens-viden/som-og-okonomiske-analyser/som 
2 Social værdi (subjective wellbeing valuation): Subjective Wellbeing Valuation (1) : Frijters & Krekel (2021): A Handbook for Wellbeing Policy-Making: History, Theory, Measurement, Implementation, and Examples
3 Finansministeriet (2017): Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger

Metodebeskrivelse (DK)

1. Indledning

Værdisætning af sociale værdier er en kompleks opgave, da de traditionelle metoder ofte kommer til kort. Sociale værdier kan være subjektive og vanskelige at kvantificere i monetære termer. Men selvom de er udfordrende at måle, betyder det ikke, at vi bør ignorere eller undervurdere deres betydning. Tværtimod er det afgørende at finde en tilgang, der kan hjælpe os med at inkludere sociale værdier i vores beslutningsgrundlag på en mere retfærdig og gennemsigtig måde.

I samfundsøkonomiske vurderinger er det afgørende at sikre, at de rigtige investeringer prioriteres, og det inkluderer også værdisætning af sociale aspekter. Trods dette ender mange sociale værdier ofte med kun at blive beskrevet kvalitativt og ikke integreret i beregningsgrundlaget. Denne praksis er problematisk, da det begrænser vores evne til at kvantificere og sammenligne sociale værdier på lige fod med økonomiske faktorer. I dette metodenotat adresserer vi netop denne udfordring og foreslår en tilgang til at værdisætte sociale parametre ved hjælp af livstilfredshed som målestok.

1.1. Grundideen bag Open Social Value Bank

Formålet med Open Social Value Bank er at muliggøre, at de samfundsmæssige fremskridt vi skaber, kan måles som øget trivsel i befolkningen. Vi foreslår en tilgang, hvor vi værdisætter sociale gevinster ved hjælp af livstilfredshed som en målestok. Livstilfredshed er en bredt accepteret indikator for trivsel og er tæt forbundet med sociale faktorer såsom sundhed, uddannelse, beskæftigelse og social integration. Ved at bruge livstilfredshed som grundlag kan vi opnå en mere holistisk og inkluderende vurdering af sociale værdier.

Open Social Value Bank bygger på det britiske finansministeries Green Book1 samt Frijters & Krekels (2021). Vi benytter således Subjective Wellbeing Valuation metoden til at sætte værdi på trivsel. Enheden der bliver anvendt kaldes en WELLBY (Wellbeing-year), og repræsenterer ét points livstilfredhed for én person i ét år (på en 0-10 skala).

Med Open SocialValue Bank sigter vi mod at etablere et katalog med monetære værdier for forskellige sociale parametre. Værdierne i kataloget vil være baseret på accepterede metodiske tilgange, hvor livstilfredshed anvendes som målestok. Kataloget vil skabe en ramme, hvor de sociale værdier er kvantificeret og kan sammenlignes på tværs af forskellige befolkningsgrupper. Kataloget vil blive understøttet af en transparent platform, der gør det muligt for beslutningstagere, interessenter og offentligheden at få adgang til og anvende de værdier, der er knyttet til forskellige sociale parametre.

Ved at indarbejde sociale værdier i samfundsøkonomiske vurderinger på en mere systematisk og kvantificerbar måde, kan vi sikre, at beslutninger træffes med en bredere forståelse af deres samlede konsekvenser. Open Social Value Bank og den tilhørende transparente platform vil være et vigtigt skridt i retning af at opnå en mere retfærdig og bæredygtig samfundsudvikling, hvor sociale værdier bliver tilstrækkeligt anerkendt og integreret i beslutningsprocessen.

1.2 Open Social Value Bank i dag og i morgen

Projektet befinder sig i sin første fase, hvor vi har gjort betydelige fremskridt ved at tilpasse de engelske erfaringer til en dansk kontekst. Vi har etableret de første værdier ved hjælp af denne tilgang. Det betyder, at vi nu er i stand tilbedre at understøtte, at social værdi og trivsel bliver centrale elementer i diskussionen om samfundsøkonomiske prioriteringer i Danmark.

I projektets næste faser vil vi fokusere på at etablere solide danske værdier, der er baseret på pålidelige danske data og robuste metodiske tilgange. Dette vil give os en dybere forståelse af de specifikke sociale værdier, der er relevante iden danske kontekst. Vi vil arbejde tæt sammen med Foreningen Open Social Value Banks styregruppe og bestyrelse for at sikre en koordineret og effektiv videreudvikling af projektet, der kommer flest muligt til gavn.

Målet er at opbygge en omfattende værdibank, der kan fungere som et pålideligt redskab tilat vurdere og prioritere samfundsøkonomiske beslutninger ud fra deres sociale værdi og trivselspåvirkning. Ved at bygge på solide danske data og metodiske tilgange vil vi kunne levere en unik dansk tilgang til dette vigtige område.

1. M_Treasury (2021). "Wellbeing guidance for appraisal: supplementary green book guidance”

Metodebeskrivelse (DK)

2. Litteraturen om social værdisætning

2.1. Litteraturen om social værdisætning

Social værdisætning er en relativ ny tilgang, der hører under trivselsøkonomi (wellbeing economics). Trivselsøkonomi er et felt som har været i udvikling over en række årtier, og især med afsæt i positiv psykologi. Forskere som Diener og Seligman (2004) har i sin tid argumenteret for en økonomi baseret på trivsel, der tager højde for faktorer ud over finansiel rigdom. De har især lagt vægt på behovet for at inkludere subjektive trivselsmål og ikke-økonomiske aspekter i økonomiske analyser. På omtrent samme tidspunkt har Kahneman et al. (2004) argumenteret for at der burde udvikles nationale trivselsindikatorer som et supplement til økonomiske indikatorer, og at dette var afgørende for at kunne vurdere et samfunds fremskridt. Forskere har i længere tid argumenteret for at monitorere trivsel på tværs af lande og over tid, og at trivsel burde tages i betragtning fremfor BNP som den eneste målestok (Jones og Klenow, 2016; Dalziel et al. 2018). For nyligt udkom Frijters og Krekel (2021) med en håndbog, der præsenterede en metode til at arbejde med trivseløkonomi i praksis. Disse værker har bidraget til udviklingen af trivselsøkonomi ved at fremhæve vigtigheden af at inkorporere mål for trivsel i økonomisk analyse, politikker og strategier. Det øgede fokus på trivselsøkonomi har medført at trivsel er blevet prioriteret politisk i en række nationale og internationale settings.

Bhutan var det første land i verden til at implementere en politisk ramme baseret på “Gross National Happiness”, som omfatter ni centrale områder såsom trivsel, fællesskab og miljøbevarelse. Senere hen var New Zealand et af de første lande i rækken der tog betydelige skridt hen imod implementeringen af trivselsøkonomi gennem introduktionen af en trivselsmæssig budgetlægning. Dette budget placerede trivsel i centrum for regeringens budgetbeslutninger og inkluderede en bredere vifte af indikatorer ud over BNP. Skotland har også gjort fremskridt inden for trivselsøkonomi gennem udgivelsen af en ramme for at levere nationale resultater. Denne ramme sigter mod at forbedre befolkningens trivsel i Skotland. For nyligt fulgte Storbritannien trop, hvor der blev udgivet en vejledning for brug af trivsel i økonomiske vurderinger. Denne supplerende vejledning giver en ramme for at overveje konsekvenserne for velvære i politiske vurderinger og beslutningsprocesser. I Den Europæiske Union (EU) er der også kommet mere fokus på feltet med udgivelsen af rådskonklusioner om trivselsøkonomi. Disse konklusioner lægger vægt på vigtigheden af at prioritere trivsel i politikker og beslutningsprocesser på EU-plan. På lignende vis har OECD udgivet publikationer, der taler for brugen social værdisætning i økonomiske evalueringer og cost-benefit-analyser. Finland har især iværksat tiltag for at integrere økonomien af trivsel i beslutningsprocesser og bæredygtighedsvurderinger. Landet har udarbejdet en handlingsplan for at sikre, at hensyn til trivsel integreres i politiske beslutninger og vurderingen af bæredygtighed.

Altså er der sket en hastig udvikling af implementeringspolitikker med fokus på trivsel i flere forskellige lande samt international, men denne udvikling mangler i Danmark. OSVB ønsker at adressere dette “gap”. Overordnet set er trivselsøkonomi et nyt og voksende felt, der søger at forstå den økonomiske værdi af at fremme trivsel, samt informere politiske beslutninger og interventioner med henblik på at opnå dette mål. Trivselsøkonomi handler blandt andet om at undersøge de økonomiske aspekter af trivsel, og at etablere metoder til at estimere økonomiske (sociale) værdier for forbedring af trivsel eller livskvalitet på tværs af befolkningen eller i bestemte befolkningsgrupper.

2.2. Udgangspunktet - ingen social værdisætning

Sociale goder er hidtil ikke værdisat. Det er der en god grund til. Det er ikke nemt at sætte en værdi på sociale goder, der ikke bliver købt og solgt på markedet. Sociale goder spiller en fundamental rolle i det levede liv, men de bliver ikke produceret på en fabrik og de kan ikke importeres eller eksporteres. Tværtimod er de produkter af menneskelige vilkår, forhold og interaktioner. Ikke desto mindre er der både udbud og efterspørgsel på sociale goder, og i det hele taget kan et samfund ikke fungere uden sociale goder. Men da der ikke findes etablerede markedsværdier for sociale goder, betyder det at de hidtil er blevet vurderet kvalitativt - uden monetær kobling. Den manglende monetære kobling kan bl.a. føre til 1) at sociale initiativer, indsatser og interventioner bliver underprioriteret eller underfinansieret, 2) at der bliver investeret i sociale initiativer, indsatser og interventioner uden at man kender til værdien af den trivsel de genererer, og at beslutninger baseres på en følelse eller mavefornemmelse, fremfor et oplyst grundlag, 3) at man ikke kender til cost-benefit ratioen for en given social indsats eller intervention, hvilket kan medfører spild, og 4) at man ikke kan sammenligne sociale initiativer, indsatser og interventioner, og derfor ikke kan vurderer hvor man får mest udbytte i forhold til investeringen. Social værdisætning handler netop om at sætte værdier på sociale goder, som ellers normalt ikke har en markedsværdi. Der er derfor brug for social værdisætning for at komme disse problemer til livs.

2.3. Fra værdsat til værdisat

Som nævnt gælder det, at mange varer og tjenester som vi værdsætter og som skaber trivsel i samfundet, ikke har en markedspris. Det kan for eksempel være skønheden i naturen, tid brugt med venner eller familie, eller en følelse af formål i livet. Ironisk nok gælder det, at det ofte er de ting vi værdsætter allermest, der ikke findes værdier på, for eksempel værdien af følelsen af at man kan bidrage til samfundet omkring sig.

Social værdisætning giver os en metode til at identificere de ting vi værdsætter, men som ellers ikke normalt har en økonomisk værdi. Med andre ord: Open social Value Bank søger at værdisætte det vi værdsætter.

I traditionelle cost-benefit-analyser er det som regel kun de budget-relaterede omkostninger og besparelser der tages i betragtning, men værdien af trivslen er som udgangspunkt sat til 0. Dette er en enorm begrænsning, da vi ved fra årtiers forskning at personer med bedre trivsel har en lang række sundhedsmæssige fordele, og koster desuden også samfundet og arbejdspladser langt mindre i årlige sygdomsomkostninger og produktionstab. Det betyder at traditionelle cost-benefit-analyser der ikke tager trivselsværdien i betragtning kan resultere i at vi underestimere det sande samfundsøkonomiske resultat. Dette er en alvorlig udfordring, da det betyder at sociale indsatser og politiske tiltag der leder til sociale forbedringer, ikke vil blive prioriteret, da man ikke kender til den “sande” eller snarere “fulde” værdi.

Helt praktisk kan social værdisætning være en hjælp til at foretage bedre økonomiske beregninger af værdien af sociale forbedringer. Social værdisætning kan derfor være med til at informere politiske beslutninger og hjælpe med at sikre, at de ting der skaber trivsel også tages i betragtning økonomisk. Det har også betydning for hvordan man allokerer ressourcer og laver nye politiske tiltag. Hvis vi f.eks. ved, at en bestemt politik vil have negative effekter på menneskers trivsel, kan vi veje disse omkostninger mod fordelene, og dermed træffe en mere informeret beslutning. Overordnet set giver social værdisætning os mulighed for at have en mere holistisk tilgang til beslutningstagning, en der ikke kun overvejer økonomiske faktorer, men også menneskers og samfundets trivsel som helhed.

2.4. Måling af trivsel (wellbeing) under social værdisætning

Det anerkendes i stigende grad, at makroøkonomiske mål, som f.eks. Bruttonationalproduktet (BNP), er utilstrækkelige som målestok for samfundets fremskridt. Indikatorer som BNP kan for eksempel stige, på trods af at trivslen falder. Det er fordi BNP især påvirkes af arbejdskraft og produktivitet, men ikke nødvendigvis af forhold der skaber trivsel. Tilgangen bag OSVB er tilpasset fra UK Green Book Wellbeing Valuation Approach. Præmissen for denne tilgang er, at samfundsmæssig fremgang også bør måles ud fra overordnede forbedringer i trivsel, i stedet for udelukkende at basere sig på standard makroøkonomiske indikatorer. Mere specifikt og praktisk kan fremskridt måles i form af stigende trivsel på tværs af befolkningen eller blandt forskellige sub-populationer. I sundhedssektoren og især indenfor medicinalindustrien har man ofte bruge QALYs (Quality Adjusted Life Years) som måleenhed for trivsel eller livskvalitet. Der er dog nogle problemer med QALYs som måleenhed, bl.a. fordi QALYs ikke er velegner til måling af livskvalitet, men er baseret primært på dårlig fysisk sundhed (samt et enkelt item for angst/depression). Der er også nogle problemer med scoringsintervallet, som betyder, at der tilsyneladende er tilstande på QALY-skalaen, der er værre end døden. Af disse grunde ønskede man at finde et mere passende mål for trivsel, et mål der med ét item kunne fungere som en overordnet indikator, og som potentielt kunne påvirkes af de fleste ting som folk værdsætter i deres liv.

Enheden der i stedet bliver brugt som mål for trivsel i mental sundhedsøkonomi kaldes WELLBY, som refererer til én enhed for livstilfredshed for én person i ét år. I forbindelse med WELLBY er livstilfredshed en standard måling baseret på et enkelt spørgsmål (single-item), som er bredt anvendt internationalt. Det er et enkelt spørgsmål, der spørger ind til overordnet trivsel:

’Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden?'

 • Med svarmuligheder fra 0 (slet ikke tilfreds) til 10 (fuldt ud tilfreds).

Det er særligt vigtigt, at spørgsmålet handler om livet som helhed, at timingen er uspecifik (for tiden), at der er en tydeligt rangeret række af svarmuligheder (0-lavest, 10-højest), og at det bruges et genkendeligt udtryk, der gør det klart, at der søges subjektiv vurdering (hvor tilfreds er du?). Hvad angår subjektivitet, så er det netop essentielt at spørgsmålet er fuldstændig subjektivt. Kvaliteten af vores liv er subjektiv, og hvad vi som individer værdsætter, er subjektivt. Social værdisætning er en metode til at etablere værdier for subjektive begreber.

Specifikke varianter af livstilfredshedsmålingen kan anvendes og overføres direkte, såsom Cantril-ladder spørgsmålet. Andre skalaer for livstilfredshed eksisterer også (f.eks. SWLS) og kan konverteres til single-item livstilfredshed ved hjælp af standardformler (1). Skalaer der måler overordnet trivsel, men som ikke måler præcis samme underliggende psykologiske konstrukt (f.eks. WHO-5, SWEMWBS), kan konverteres til single-item livstilfredshed ved hjælp af konverteringsrater.

2.5. Værdisætning af én WELLBY enhed

I England har man tidligere værdisat en WELLBY enhed via regressionsanalyser af observationsdata, eller ved brug af kvasi-eksperimentelle tilgange som anvendelse af lotterivindere som instrument variable. Der er dog en række begrænsninger forbundet med disse tilgange, herunder at i regressionsanalyser ikke kan etablere en klar kausalitetsretning eller at der er problemer med selektionsbias, mens instrument-variabel tilgangen har nogle begrænsninger i forhold til ekstern validitet.

På nuværende tidspunkt bruges primært to tilgange til at værdisætte én WELLBY enhed i England. Den ene tilgang er baseret på den værdi som allerede er brugt i the National Health Service (NHS) for én QALY-enhed (£60.000), som dernæst konverteres til WELLBY (≈£10.000). Den anden tilgang er baseret på at værdien for én WELLBY (≈£16.000) er sat via valghandlingsekperimenter (Discrete Choice Experiments) og en analyse af forholdet mellem indkomst og livstilfredshed. Man har i årevis brugt valghandlingsekperimenter til at varer og tjenester der ikke normal har en markedsværdi. Det nye ved valghandlingsekperimenter indenfor social værdisætning er, at man bruger livstilfredshed som det primære udfald, og kan identificere forholdet med indkomst samt forskellige livssituationer og vilkår. Styrken ved valghandlingsekperimenter er blandt andet, at eksperimentet kan randomiseres, og at de værdier der identificeres derfor betragtes som kausale. I UK Treasury Green Book bruges mellemværdien af resultaterne for de to metoder, altså £13.000 (£10.000; £16.000). Det metodiske afsæt for Open Social Value Bank vil være det sammen.

2.6. Værdisætning af sociale forbedringer

Udover værdisætningen af én WELLBY enhed, er OSVB også sat i verden for at etablere værdier for sociale forandringer og forbedringer. Disse værdier identificeres ved brug af to forskellige metoder: a) valghandlingsekperimenter og b) regressionsanalyser af observationsdata. I valghandlingsekperimenterne kan forskellige sociale situationer eller livsvilkår (f.eks. ensomhed, beskæftigelse) sættes i direkte forbindelse med livstilfredshed, hvorved de sociale værdier kan beregnes. I regressionsanalyser opnås de sociale værdier ved at analysere forholdet mellem de sociale parametre og livstilfredshed.

OSVB vil tage udgangspunkt i begge disse metoder, blandt andet for at opnå et så robust datagrundlag som muligt. Overordnet set indebærer begge metoder to trin: 1) at kvantificere trivselsgevinsten forbundet med en given social indsats, dvs. den sociale indsats’ effekt på livstilfredshed, og 2) at identificere hvilken ændring i indkomst der ville være nødvendig for at opnå den samme trivselsgevinst.

2.7. Anvendelse af OSVBs sociale værdier

OSVBs sociale værdier kan bruges til at beregne trivselsværdien af sociale forbedringer eller effekter. Denne type beregninger bliver også kaldet en sociale cost-benefit-analyser eller en trivselsudvidet cost-benefit-analyse. Her tages de normale budgetrelaterede omkostninger eller besparelser i betragtning samt værdien af trivselsforbedring. Dette holdes derefter op imod omkostningerne forbundet med indsatsen eller interventionen. Beregningerne kan laves forud for indsatsen baseret på en forventet effekt (ex-ante) eller efter indsatsen er udført baseret på en reel effekt (ex-post). Den direkte trivselsværdi kan beregnes såfremt indsatsens forbedringer er baseret på livstilfredshed eller et lignende trivselsudfald (f.eks. WHO-5, SWEMWBS). Alternativt kan trivselsværdien beregnes såfremt indsatsens forbedringer er baseret på sociale parametre (f.eks. reducering af ensomhed, arbejdsløshed, mobning).

Metodebeskrivelse (DK)

3. Metode og data

Med Open Social Value Bank er formålet at estimere monetære værdier af forskellige sociale parametre, som kan anvendes til at medregne værdien af sociale effekter af indsatser i samfundsøkonomiske beregninger. Til dette findes der flere mulige metoder. Vi vælger at anvende valghandlingseksperimenter. Det er der flere årsager til, som vi kommer ind på i dette afsnit. Før vi kommer så langt, præsenterer vi i første delafsnit det grundlæggende framework til beregning af sociale værdier. Derefter beskriver vi i andet delafsnit valghandlingseksperiment som dataindsamlingsmetode til at etablere optimale forhold kausal inferens. Til sidst præsenterer vi i tredje delafsnit den analytiske proces, hvormed vi estimerer parametrene i frameworket og derved beregner de sociale værdisætninger.

3.1. Framework

Når et individ skal vælge mellem to goder at forbruge, lad os kalde de to goder gode A og gode B, vil individet vælge det gode, som giver den største nytteværdi. Giver gode A en større nytteværdi end gode B, vælger individet gode A. Som individet forbruger gode A, vil nytten af godet ofte falde. Dette kaldes i økonomien faldende marginalnytte, da nytten af det sidste forbrugte gode ofte er lavere end den marginale nytte af det første. På et tidspunkt bliver nytten af gode A så tilstrækkeligt lavt, at individet vil fortrække gode B, da den marginale nytte af B overstiger den marginale nytte af A. Bytteforholdet mellem gode A og B, dvs. det antal gode B’er, som individet vil opgive for ét gode A kaldes den marginale substitutionsrate (MRS):

Hvis MRS=2 vil individets marginale nytte af A være dobbelt så højt som af B. Sagt med andre ord vil individet være indifferent mellem at have 2 gode B’er eller 1 gode A.

Tankegangen om bytteforhold bruger vi til at værdisætte sociale parametre. Hvis vi kan beregne den marginale nytte af et socialt parameter og sammenholde det med den marginale nytte af indkomst, kan vi identificere, hvor meget indkomst individer vil være villige til at afgive for at løfte et socialt parameter. Eller sagt på en anden måde, hvor stor en indkomststigning, der vil skulle til for, at et individ vil være indifferent mellem en indkomststigning og et løft af det sociale parameter.

Dvs. at vi helt grundlæggende kan beregne sociale værdier med MRS, hvis vi:

 1. Kender betydningen af indkomst for livstilfredshed (lad os kalde den MUInd)
 2. Kender betydningen af et socialt parameter for livstilfredshed (lad os kalde den MUSP)

Her er det helt essentielt, at vi har gode og troværdige estimater for de marginale nytteværdier af indkomst og dé sociale parametre, vis værdi vi ønsker at beregne. Det er således helt centralt, at disse estimater kan fortolkes kausalt.

3.2. Regressionsanalyser af observationsdata

Der er flere måder, hvorpå man traditionelt set har forsøgt at estimere kausale estimater for de marginale nytteværdier. Én måde, det er forsøgt gjort på, er ved at anvende tværsnitsdata fra fx spørgeskemaundersøgelser. Her bliver respondenter indirekte spurgt til deres nytte af indkomst og sociale parameter ved at vurdere deres livstilfredshed. Årsagen til dette er, at nyttebegrebet er arbitrært for respondenter, og livstilfredshed bruges derfor som det overordnede parameter, som individer ønsker at optimere.

Man sammenligner således livstilfredsheden mellem individer med forskellige indkomster og bruger denne variation til at beregne de marginale effekter. Begrænsningen ved denne fremgangsmåde er, at respondenters indkomst og sociale parametre kan være korreleret med andre forhold, som også påvirker respondenternes livstilfredshed. Eksempelvis vil individer med høj indkomst ofte også være højere uddannede og i højere grad i beskæftigelse, hvilket ligeledes kan have betydning for livstilfredsheden. Disse sammenhænge kan potentielt skævvride de estimerede effekter. Selv med en rig række af kontrolvariabler kan kausalitet være udfordrende opnå med denne fremgangsmåde. Derfor har man i flere studier brugt tilfældig variation fra eksempelvis lottogevinster til at modellere konsekvensen af indkomst, hvilket overkommer den førnævnte udfordring. Til gengæld kan overførbarheden af resultaterne fra disse studier være begrænset.

3.3. Valghandlingseksperiment

For at komme ud over disse metodiske barrierer anvender vi et valghandlingseksperiment, der beskrives nærmere med et eksempel nedenfor. Den grundlæggende idé er, at respondenter fra vores ønskede populationen besvarer et spørgeskema, hvor de præsenteres for en række af valg, hvor de skal vælge hvilke af to hypotetiske personers livssituation, Person A og Person B, som de opfatter, er forbundet med den højeste livskvalitet. Respondenterne bliver oplyst om de to personers indkomst samt en række sociale parametre, såsom deres helbred eller hvorvidt de er ensomme, som vi ønsker at beregne den sociale værdi af. Udover de sociale parametre er de to personer fuldstændig ens på eksempelvis alder og køn.

Hver respondent bliver præsenteret for en række valg mellem de to hypotetiske personers livssituation og de bliver bedt om at vurdere de to personers livskvalitet på en skala fra 0 til 10. De to hypotetiske personers værdier for de sociale parametre genereres tilfældigt for hvert valg. Derved er Person A’s og Person B’s karakteristika komplet uafhængig af alle andre faktorer. Dette er helt essentielt, og hvad som sidenhen tillader, at vi kan holde alle andre faktorer, som kan påvirke vurderingen af livskvalitet, konstant. Idet alle andre faktorer ikke varierer, kan vi estimere kausale estimater af den opfattede betydning af hvert af karakteristikaene for livskvalitet.

I spørgeskemaet bliver respondenterne derudover bedt om at oplyse deres alder og køn, hvilket gør at vi senere kan beregne de sociale værdier heterogent, dvs. på tværs af relevante subgrupper. Dette tillader eksempelvis, at vi kan estimere værdien af sociale parametre for mænd og kvinder særskilt.

3.3. Analyse

Respondenter præsenteres hver for en række valg om hypotetiske personernes livssituation, som de skal vurdere livskvaliteten L for. Hver hypotetisk livssituation generes tilfældigt. Lad os kalde de hypotetiske personers livssituation i∈{A,B} og valget v∈{1,2,…}.

Vi antager, at respondenterne vurdering af livskvalitet er en funktion af indkomst og de sociale parametre brugt til at beskrive de hypotetiske livssituationer som:

hvor L er den vurderede livskvalitet for de hypotetiske livssituationer i i valg v. IND er indkomst, mens SP er en vektor af værdier af sociale parametre, mens µi,v er et stokastisk fejlled, som vi antager er normalfordelt.

Beta-koefficienterne repræsenterer de marginale nytteværdier af hhv. indkomst og de sociale parametre. Vi estimerer modellen (2) med en OLS-regressionsmodel, og anvender dem derefter i (1) til at værdisætte de sociale parametre.2

Hvis MRSSP1,IND=10 (bytteforholdet mellem det sociale parameter 1, lad os sige ensomhed og indkomst i tusinde) betyder det, at individer skal kompenseres med 10.000 kr. årligt for at bevare samme livskvalitet, hvis ensomhed øges med 1 på ensomhedsskalaen. Med andre ord værdisættes et ensomhedspoint til 10.000 kr.

For at beskrive usikkerheden forbundet med den sociale værdisætning beregner vi et 95%-konfidensinterval omkring estimaterne. Her følger vi en simulationsbaseret tilgang.2 Tilgangen består af en række trin:

 1. Estimér den ønskede OLS regressionsmodel og gem punktestimaterne for beta-koefficienterne og varians-kovarians-matricen for koefficienterne.
 2. Træk en værdi fra en multivariat normalfordeling, hvor gennemsnittet er vektoren med punktestimater for beta-koefficienterne og variansen kommer fra varians-kovarians-matricen.
 3. Brug de udtrukne værdier til at beregne den sociale værdi på baggrund af formlen for MRS i ligning (3) ovenfor.
 4. Gentag de to foregående trin 10.000 gange og gem estimaterne for de 10.000 MRS’ere i en vektor.
 5. Rangér estimaterne fra lavest til højest og konfidensintervallet bliver således:

Yderligere kan værdien af ensomhed være forskellig på tværs af køn, alder osv. Derfor værdisætter vi de sociale parametre heterogent på tværs af de deskriptive karakteristika, som respondenterne har oplyst. Dette gør det muligt at anvende så lokalt præcise sociale værdier som muligt.

For at validere resultaterne sammenholder vi afslutningsvist værdisætningen af de sociale parametre med denne metode, med værdisætninger fundet i andre studier, som anvender en anden metodisk tilgang. Dette skal indikere, om værdisætninger med denne metode generelt er højere, lavere eller på niveau med andre værdisætningsmetoder.

2. Estimaterne i (2) er kausale, men de viser i sig selv ikke den effekt, som indkomst og de sociale parametre har for livskvalitet, men nærmere den effekt som respondenterne tror, indkomst og de sociale parametre har for livskvalitet. Man kan med andre ord sige, at de kausale estimater er skalerede. Ved at anvende MRS til at værdisætte de sociale parametre, hvor vi deler koefficienten for et socialt parameter med koefficienten for indkomst, overkommer vi denne udfordring under antagelse om, at skaleringsfaktoren er konstant på tværs af modellens parametre.

3. For en nærmere gennemgang af metoden, se: Gary King, Michael Tomz, and Jason Wittenberg. 2000. “Making the Most of Statistical Analyses: Improving Interpretation and Presentation.” American Journal of Political Science, 44, pp. 341–355

Metodebeskrivelse (DK)

4. Sociale værdier i Danmark: Et valghandlingseksperiment

4.1. Stikprøve

For at illustrere beregningen af monetære værdier af samfundsvæsentlige sociale parametre, gennemførte vi et pilotforsøg med et valghandlingseksperiment i Danmark. Eksperimentet blev implementeret via et spørgeskema, der blev udsendt til en stikprøve på 1.047 danskere i maj 2023. Respondenterne blev rekrutteret fra analyseinstituttet Norstats onlinepanel, og blev valgt således, at de afspejlede den danske befolkning med hensyn til alder, køn, uddannelse, region og indkomst.

Respondenterne modtog en invitation via e-mail til at deltage i undersøgelsen. Dem, der takkede ja, blev sendt videre til en af to versioner af spørgeskemaet. Det var tilfældigt, hvilken version de modtog. De to versioner var opbygget på identisk vis. Først blev respondenterne bedt om at besvare en række baggrundsspørgsmål om deres køn, alder, bopæl (region), uddannelsesniveau, beskæftigelsesstatus og månedsindkomst (før skat). Derefter blev de ført videre til selve valghandlingseksperimentet. Som vi beskriver nedenfor, var valghandlingseksperimentet i de to versioner af spørgeskemaet opbygget på identisk vis; den eneste forskel var, hvilke sociale parametre der indgik i eksperimentet.4

4.2. Valghandlingseksperimentet

I eksperimentet præsenterede vi respondenterne for to fiktive personer, kaldet Person A og Person B, hvor respondenterne blev bedt om at vurdere disse personers "livstilfredshed". Efter en kort introduktion til opgaven blev respondenterne præsenteret for en skærm, der viste de to personer (se Figur 4.1 og 4.2 for eksempler). Figurerne indeholdt en tabel, hvor respondenterne kunne læse om de karakteristika ved de to personer, der knyttede sig til forskellige sociale parametre. Herefter skulle respondenterne besvare to spørgsmål. Først blev de bedt om at vurdere: "Hvem af de to personer, tror du, er mest tilfreds med deres liv?". Herefter kunne de vælge enten Person A eller Person B. Det andet spørgsmål lød: "På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er 'slet ikke tilfreds med livet' og 10 er 'fuldt ud tilfreds med livet', hvor vil du placere Person A og Person B?". Her blev de bedt om at placere både Person A og Person B på denne 11-punktskala. Den sidste vurdering af personernes livstilfredshed udgør studiets primære afhængige variabel. Det er imidlertid betryggende at vide, at resultaterne, når vi bruger det andet udfaldsmål, fører til substantielt samme konklusioner.

Hver respondent blev bedt om at forholde sig til i alt ti sammenligninger mellem Person A og Person B. Hver sammenligning blev præsenteret på en ny side. For hver sammenligning, varierede vi tilfældigt værdierne for fem sociale parametre ved de to personer. I den ene version af valgeksperimentet var de fem parametre: Månedsindkomst, ensomhed, beskæftigelse, nabolag, og generelle helbred. I den anden version af eksperimentet var parametrene: Månedsindkomst, oplever stress, kan stole på venner og familie, vægt, og uddannelse. Parameteret månedsindkomst gik igen i begge versioner, da den er nødvendig for at kunne beregne den monetære værdi af de andre parametre. De resterende parametre blev valgt, fordi de er faktorer, der normalt betragtes som vigtige for menneskers livskvalitet. De er ofte (indirekte) påvirket af samfundsmæssige og politiske tiltag, men er notorisk svære at værdisætte.

Hvert parameter kunne antage forskellige værdier, som blev angivet i parentes under hvert parameter i kolonnen længst til venstre. For eksempel kunne parameteret ensomhed antage værdierne ”Aldrig”, ”Stort set aldrig”, ”Engang imellem”, ”Ofte”, og ”Altid”. Værdierne for hvert parameter blev genereret tilfældigt mellem de to personer i en given sammenligning og inden for den samme person på tværs af de ti sammenligninger. Derfor var værdierne for hver af de to personer helt uafhængige af hinanden. Værdierne for månedsindkomst blev trukket i 1000-kroners intervaller fra en tilnærmelsesvis normalfordeling, der afspejlede den faktiske månedsindkomst blandt danskere over 18 år i 2023. Den rækkefølge, hvori parametrene blev præsenteret i tabellerne, blev tilfældigt bestemt én gang for hver respondent og forblev herefter den samme igennem alle de efterfølgende sammenligninger.

Figur 4.1: Eksempel på valghandlingseksperiment, version 1

Figur 4.2: Eksempel på valghandlingseksperiment, version 2

Vores design har en række fordele i forhold til tværsnitsundersøgelser af den monetære værdi af sociale parametre. Da værdierne, som parametrene kan antage, varierer tilfældigt og uafhængigt af hinanden, tillader vores design os at estimere den kausale effekt af hvert parameter på respondenternes opfattelse af livstilfredshed. Dette er vanskeligt at opnå i observationsstudier, hvor værdierne af de forskellige parametre typisk korrelerer med hinanden. For eksempel kunne man forestille sig, at en person, der ofte oplever stress, også har vægtproblemer, og det ville derfor være vanskeligt at isolere effekten af den ene faktor på livstilfredshed frem for den anden. Herudover, fordi vi estimerer effekterne af parametrene på den samme udfaldsskala, kan vi sammenligne deres relative vigtighed. Endnu vigtigere er det, at dette tillader os at foretage den sociale værdisætning ud fra den samme monetære målestok ved at sammenligne de respektive parametres effekt med estimatet for den kausale effekt af månedsindkomst på livstilfredshed.

4.3. Resultater

Vores analyse følger den fremgangsmåde, der blev præsenteret i afsnit 3. For begge versioner af valghandlingseksperimentet anvender vi først lineære regressionsmodeller for at estimere de kausale effekter, som de forskellige sociale parametre har på respondenternes vurdering af de to personers livstilfredshed. Denne vurdering er målt på en 11-punkts skala fra 0 til 10. Da hver af de 1.047 respondenter vurderer to personer i ti sammenligninger, har vi i alt 20.940 observationer. Da den enkelte respondents vurderinger ikke er uafhængige fra en sammenligning til en anden, benytter vi klyngerobuste standardfejl på respondentniveau for at justere for dette.

Så hvad er den kausale effekt af de sociale parametre på respondenternes vurdering af de to personers livstilfredshed? Resultaterne fra regressionsanalyserne for version 1 og 2 af valgeksperimentet præsenteres henholdsvis i Tabel 4.1 og 4.2. For alle parametre, undtagen månedsindkomst, repræsenterer koefficienterne vores estimerede kausale effekt af hver enkel værdi i forhold til referencekategorien for den pågældende faktor (referencekategorien er angivet i parentes ud for variabelnavnene). Koefficienten for månedsindkomst repræsenterer den estimerede effekt på livstilfredshed af at tjene 10.000 kr. mere om måneden (før skat). Parenteser ved siden af estimaterne angiver 95% konfidensintervaller, og stjernerne repræsenterer signifikansniveau (se tabelnoter for yderligere detaljer).

Vi vender først blikket mod regressionsresultaterne fra version 1 af eksperimentet i Tabel 4.1. Her ser vi, at alle fem parametre påvirker respondenternes vurdering af personernes livstilfredshed. Respondenterne synes at vurdere livstilfredsheden som højere for personer, der er beskæftigede, bor i et sikkert nabolag, sjældent føler sig ensomme, og har et godt helbred. For eksempel finder vi, at personer med et "fremragende" helbred i stedet for et "dårligt" helbred vurderes til at være 1,47 skalapoint (95% KI = 1,35 – 1,60) mere tilfredse med livet. Ligeledes vurderes personer, der bor i "et sikkert nabolag", til at være 0,5 skalapoint (95% KI: 0,42 -- 0,58) mere tilfredse end personer, der bor i "et usikkert nabolag". Givet at vores udfaldsvariabel varierer fra 0 til 10, synes effekter af denne størrelsesorden ikke blot at være statistisk, men også praktisk signifikante. Endelig ser vi også, at en højere månedsindkomst er forbundet med en mere positiv vurdering af livstilfredshed. For hver ekstra 10.000 kr., en person tjener om måneden, stiger vurderingen af livstilfredsheden med 0,15 skalapoint (95% KI: 0,13 – 0,17).

Lad os nu skifte fokus til resultaterne fra version 2 af eksperimentet, præsenteret i Tabel 4.2. Her ser vi et lignende, men lidt mindre entydigt, mønster. Det er bemærkelsesværdigt, at uddannelsesniveauet ikke har nogen betydelig indflydelse på respondenternes vurdering af livstilfredsheden. Forskellene er hverken statistisk signifikante eller af væsentlig betydning. For eksempel, vurderes personer med en lang videregående uddannelse kun til at være marginalt mere tilfredse med livet (0,004 skalapoint mere) sammenlignet med personer, der kun har gennemført grundskolen. Usikkerheden omkring dette estimat er stor og omfatter både negative og positive værdier (95% KI: -0,13 – 0,14).

Anderledes ser det ud, når vi kigger på respondenternes vurdering af hvordan stressniveau, vægt og tillid til venner og familie påvirker personers livskvalitet. Vi ser positive effekter af lavere stress, normalvægt, og stærk tillid til ens netværk. For eksempel, når en person går fra at være "meget ofte" til ”aldrig” stresset, stiger vurderingen af livstilfredshed med 1,21 skalapoint (95% KI: 1,07 – 1,35). Og igen spiller indkomst også en rolle: En indkomststigning på 10.000 kr. om måneden er forbundet med en stigning på 0,12 skalapoint (95% KI: 0,09 – 0,14) i vurderingen af livstilfredsheden, hvilket er meget tæt på den effekt, vi observerede i den første version af eksperimentet.

4 Vi valgte at udsende valgeksperimentet i to versioner, så respondenterne ikke skulle forholde sig til for mange sociale parametre på én gang.

Metodebeskrivelse (DK)

5. Referencer

Diener, E., & Seligman, M. E. P. (2004). Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being. Psychological Science in the Public Interest, 5(1), 1–31. https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2004.00501001.x

Kahneman, Daniel, et al. “Toward National Well-Being Accounts.” The American Economic Review, vol. 94, no. 2, 2004, pp. 429–34. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/3592923.

Jones, Charles I., and Peter J. Klenow. 2016. "Beyond GDP? Welfare across Countries and Time." American Economic Review, 106 (9): 2426-57.

Dalziel, P., Saunders, C., Saunders, J. (2018). From Economic Growth to Wellbeing Economics. In: Wellbeing Economics. Wellbeing in Politics and Policy. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93194-4_1

Frijters, P. and C. Krekel (2021). A handbook for wellbeing policy-making: History, theory, measurement, implementation, and examples, Oxford University Press

Burns, G.W. (2011). Gross National Happiness: A Gift from Bhutan to the World. In: Biswas-Diener, R. (eds) Positive Psychology as Social Change. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9938-9_5

EU (2019). "The Economy of Wellbeing - Draft Council Conclusions." from https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13171-2019-INIT/en/pdf.

OECD (2018), Cost-Benefit Analysis and the Environment: Further Developments and Policy Use, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264085169-en.

Treasury (2019). The wellbeing budget 2019. Wellington, New Zealand.

Action Plan to integrate the economy of wellbeing into decision-making and sustainability assessment. Ministry of Social Affairs and Health, Finland. https://stm.fi/en/-/action-plan-to-integrate-the-economy-of-wellbeing-into-decision-making-and-sustainability-assessment

NPFT (2019). Scotland’s Wellbeing – Delivering the National Outcomes. Edinburgh, The National Performance Framework Team.

TextHM_Treasury (2021). "Wellbeing guidance for appraisal: supplementary green book guidance." HM Treasury, London.

Tab name

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tab name

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tab name

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tab name

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tab name

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1. Overview
2. Estimations
3. References
Metodebeskrivelse (UK)

1. Overview of Wellbeing Valuation

To estimate monetary values for the twenty shortlisted outcomes, the Wellbeing Valuation (WV) approach was used. This methodology represents the latest developments in the valuation of outcomes that are not openly traded on the market and therefore do not have an explicit value. It is fully endorsed in the UK’s HM Treasury Green Book and the OECD’s guidance on wellbeing. This approach comprises of two steps:

Step 1 – estimating the association between the outcome and subjective wellbeing

The first step uses regression analysis to empirically estimate the associated impact of the outcome in question on individuals’ subjective wellbeing:
 • SWBi is some measure of individuals’ subjective wellbeing. For our analysis, we follow the convention and use life satisfaction since it is an evaluative measure (i.e. it captures a broad assessment of an individual’s wellbeing and is less impacted by day-to-day changes in mood than other measures, such as happiness) and has a large body of evidence supporting its validity and rigour3.
 • Xi is the outcome that is being valued.
 • Wi is a vector of control variables. We control for the main determinants of life satisfaction as given in a 2011 research paper by the UK’s Department for Work and Pensions4.
 • εi is an error term.
 • β1 is an estimate of the association between the outcome of interest Xi and life satisfaction.
If longitudinal data is available (data that surveys the sample people over time), we also control for time-invariant factors. Called a fixed-effects regression, this allows us to further isolate the relationship between the outcome of interest and life satisfaction, increasing the likelihood of an unbiased estimate.

Step 2 – monetising the association between the outcome and subjective wellbeing

Once β1 has been estimated, it is monetised. This allows it to be summed with financial impacts and means it can be included in cost-benefit analysis calculations.

To do this, we use the WELLBY approach. A WELLBY is the monetised value of a one-point change in life satisfaction for one year. The UK uses a WELLBY value of £13,000. This is the average value of a lower-bound and an upper-bound value; these are based on the relationship between health and life satisfaction and income and life satisfaction, respectively. As far as we are aware, there is no research into an equivalent figure in Denmark. We therefore make use of the UK’s WELLBY value as a first approximation.

Two steps are taken in order to translate the UK WELLBY value into a Danish context.
 1. First, we uprate the UK WELLBY value into present day British sterling. We do this suing the latest data from the Office for National Statistics.
 2. We then convert this figure to Danish krone using the World Bank’s purchasing power parity (PPP) exchange rates. This accounts for individuals’ purchasing power when converting, meaning individuals in Denmark would be able to purchase the same basket of goods in Denmark that £13,000 would be able to purchase in the UK.
Once the Danish WELLBY was calculated, it was multiplied with the estimate of 1 to give the monetised value of each outcome.

1. HM Treasury (2022).

2. OECD (2018).

3. Waldron (2010).

4. Fujiwara & Campbell (2011).

Metodebeskrivelse (UK)

2. Outcome-specific estimations

This section gives more detail about the twenty shortlisted outcomes. In particular, it gives a general description, the survey question uses to elicit the value (and to attribute the value), as well as the data set used to derive it. Throughout, one asterisk (*) id used to define the negative answer category and two asterisks (**) are used to define the positive answer category. The value should apply to all individuals moving from * to **.

2.1. Part-time employment

This outcome captures the value of moving from unemployment to part-time employment, where part-time employment is defined as working less than 28 hours per week.

The outcome was estimated using two questions from Understanding Society, one of which asks respondents to describe their current employment situation and another which asks respondents how many hours they work each week. For simplicity, we have combined these survey questions into the following:

Which of these best describes your current employment situation?

 • Self-employed
 • Part-time employed (<28 hours per week)**
 • Full-time employed (≥28 hours per week)
 • Unemployed*
 • Retired
 • On maternity leave
 • Family care or home
 • Full-time student
 • Long-term sick or disabled
 • Government training scheme
 • Unpaid, family business
 • On apprenticeship
 • Doing something else

A fixed-effects regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

It should be noted that the value is based on responses from individuals aged 16 and over.

2.2. Healthy relationships

This outcome captures the value of moving from having a relatively poor relationship with your partner (≤7 on a 0-10 scale) to having a good relationship with your partner (8+ on a 0-10 scale).

The key variable of interest uses a survey question from HILDA, where respondents must answer the following question:

How satisfied are you with your relationship with your partner?

 • 0 – Completely dissatisfied*
 • 1*
 • 2*
 • 3*
 • 4*
 • 5*
 • 6*
 • 7*
 • 8**
 • 9**
 • 10 – Completely satisfied**

An OLS regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.3. Diabetes

This outcome captures the value of moving from being advised to take medication for diabetes to not having to take medication for diabetes.

The key variable of interest uses a survey question from Understanding Society, where respondents must answer the following question:

Has a doctor or other health professional ever told you that you suffer from diabetes?

 • Yes*
 • No**

An OLS regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

Note that respondents who answer ‘Yes’ to this question cannot switch to ‘No’. Because of this, we recommend the use of the following question to attribute the wellbeing value of diabetes to individuals:

Does your doctor currently advise that you take medication for diabetes?

 • Yes*
 • No**

2.4. Transport

This outcome captures the value of moving from not walking/cycling short journeys to walking/cycling short journeys, where a short journey is defined as less that 2 or 3 miles.

The key variable of interest uses a survey question from Understanding Society, where respondents must answer the following question:

How often do you personally walk or cycle for short journeys less than 2 or 3 miles?

 • Always**
 • Very often**
 • Quite often**
 • Not very often*
 • Never*

Never*A fixed-effects regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 10% confidence level.

2.5. Addiction

This outcome captures the value of moving from having used illegal drugs in the past year to not having taken illegal drugs in the past year.

The key variable of interest uses a survey question from Understanding Society, where respondents must answer the following question:

In the past year, how many times have you used or taken any illegal drugs?

 • Never**
 • Once or twice
 • Three or four times*
 • Five to ten times*
 • More than ten times*

A fixed-effects regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.6. Homelessness

This outcome captures the value of moving from homelessness (defined as sleeping rough, sleeping in a vehicle or squatting) to temporary accommodation (defined as a hostel, hotel, crisis accommodation or rehabilitation centre5).

The key variable of interest uses a survey question from Journeys Home, where respondents must answer the following question:

As of today, in what kind of place do you live?

 • A house / townhouse
 • An apartment / unit / flat (includes granny flats and bed-sitters)
 • Caravan / mobile home / cabin / houseboat
 • Boarding house / rooming house / hostel**
 • Hotel or motel room**
 • Crisis accommodation or refuge**
 • Sleeping rough (for example, street, park, tent, train station, improvised shelter)*
 • A car or other vehicle (but not a mobile home)*
 • A squat / abandoned building*
 • Health, treatment, or rehabilitation centre / facility**

A fixed-effects regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.7. Feeling confident

This outcome captures the value of moving from losing confidence in oneself more than usual to not losing confidence in oneself any more than usual.

The key variable of interest uses a survey question from Understanding Society, where respondents must answer the following question:

Have you recently been losing confidence in yourself?

 • Not at all**
 • No more than usual**
 • Rather more than usual*
 • Much more than usual*

A fixed-effects regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.8. Sleep

This outcome captures the value of moving from having a poor sleep quality to having a good sleep quality.

The key variable of interest uses a survey question from HILDA, where respondents must answer the following question:

During the past month, how would you rate your sleep quality overall?

 • Very good**
 • Fairly good**
 • Fairly bad*
 • Very bad*

An OLS regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.9. Conduct problems

This outcome captures the value of a young person reducing their conduct problems from a score of 10 or over to a score of 9 or under (if the survey is self-completed) or from a score of 10 or over to a score of 8 or under (if the survey is not self-completed).

The key variable of interest uses a survey question from Understanding Society’s youth questionnaire, where respondents must answer the following questions:

For each item, please indicate whether the statement is Not True, Somewhat True or Certainly True as best you can. Please give your answers on the basis of how things have been for you over the last six months.

I get very angry and often lose my temper

 • Not True (1)
 • Somewhat True (2)
 • Certainly True (3)

I usually do as I am told

 • Certainly True  (1)
 • Somewhat True (2)
 • Not True (3)

I fight a lot. I can make other people do what I want

 • Not True (1)
 • Somewhat True (2) 
 • Certainly True (3)

I am often accused of lying or cheating

 • Not True (1)
 • Somewhat True (2)
 • Certainly True (3)

I take things that are not mine from home, school or elsewhere

 • Not True (1)
 • Somewhat True (2)
 • Certainly True (3)

A fixed-effects regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.10. Diet

This outcome captures the value of a young person moving from eating no/few fruit and veg per day to having at least 2-4 portions.

The key variable of interest uses a survey question from Understanding Society’s youth questionnaire, where respondents must answer the following question:

How many portions of fresh fruit or vegetables do you eat on a typical day? One portion is one piece of fruit or one serving of a vegetable or salad item.

 • 5 or more portions**
 • 3-4 portions**
 • 1-2 portions*
 • None*

A fixed-effects regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 5% confidence level.

2.11. Alcohol

This outcome captures the value of a young person moving from drinking alcohol at least once in the past four weeks to not having drank alcohol in the past four weeks.

The key variable of interest uses a survey question from Understanding Society’s youth questionnaire, where respondents must answer the following question:

How many times in the last four weeks have you had an alcoholic drink? That is a whole drink, not just a sip.

 • Most days*
 • Once or twice a week*
 • 2 or 3 times*
 • Once only*
 • Never**

A fixed-effects regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 5% confidence level.

2.12. Increased positive attitude to school

This outcome captures the value of a young person improving their attitude in school from a score of 17 or lower to a score of 18 or over.

The key variable of interest uses a survey question from the Millennium Cohort Study, where respondents must answer the following questions:

How often do you try your best at school?

 • Never (1)
 • Some of the time (2)
 • Most of the time (3)
 • All of the time (4)

How often do you find school interesting?

 • Never (1)
 • Some of the time (2)
 • Most of the time (3)
 • All of the time (4)

How often do you feel unhappy at school?

 • All of the time (1)
 • Most of the time (2)
 • Some of the time (3)
 • Never (4)

How often do you get tired at school?

 • All of the time (1)
 • Most of the time (2)
 • Some of the time (3)
 • Never (4)

How often do you feel school is a waste of time?

 • All of the time (1)
 • Most of the time (2)
 • Some of the time (3)
 • Never (4)

How often do you find it difficult to keep your mind on your work at school?

 • All of the time (1)
 • Most of the time (2)
 • Some of the time (3)
 • Never (4)

An OLS regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.13. Increased self-esteem

This outcome captures the value of a young person increasing their self-esteem by a certain amount.

The key variable of interest uses a survey question from Understanding Society’s youth questionnaire, where respondents must answer the following question:

For the following list of statements, do you Strongly Agree, Agree, Disagree or Strongly Disagree?

 • I feel I have a number good qualities
 • I am a likeable person
 • I am as able as most people
 • I can usually solve my own problems
 • I feel that I do not have much to be proud of
 • I certainly feel useless at times
 • I am inclined to feel I am a failure
 • At times I feel I am no good at all

A fixed-effects regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.14. Voluntary work

This outcome captures the value of moving from not undertaking unpaid voluntary work to volunteering at least once per year.

The key variable of interest uses a survey question from the British Household Panel Survey, where respondents must answer the following question:

How often do you do unpaid voluntary work?

 • At least once per week
 • At least once a month
 • Several times per year**
 • Once per year**
 • Never*

An OLS regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

Note that the British Household Panel Survey was used to estimate this value. This data set was superseded by Understanding Society in 2009, meaning the data is quite dated. However, we feel that this should not have a significant detrimental impact on the reliability of the estimated value since the relationship between voluntary work and life satisfaction likely hasn’t changed much in fifteen years.

2.15. Physical activity

This outcome captures the value of moving from doing a little/no sport (0-2 on a 0-10 scale) to doing an intense amount of sport (5+ on a 0-10 scale).

The key variable of interest uses a survey question from Understanding Society, where respondents must answer the following question:

On a scale of 0 to 10, with 0 being 'doing no sport at all' to 10 being 'very active through sport', where would you rank yourself?

 • 0 – 'doing no sport at all''
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10 – 'very active through sport''

An OLS regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

Note that since this outcome uses the same survey question as 2.16 below, these two outcomes cannot be attributed to the same individual.

2.16. Sports

This outcome captures the value of moving from not doing any sport (0 on a 0-10 scale) to doing at least some sport (1+ on a 0-10 scale).

The key variable of interest uses a survey question from Understanding Society, where respondents must answer the following question:

On a scale of 0 to 10, with 0 being 'doing no sport at all' to 10 being 'very active through sport', where would you rank yourself?

 • 0 – 'doing no sport at all''
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10 – 'very active through sport''

An OLS regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

Note that since this outcome uses the same survey question as 2.15 above, these two outcomes cannot be attributed to the same individual.

2.17. Cultural activities

This outcome captures the value of moving from not having participated/been in the audience of an arts event to having participated/been in the audience of an arts event at least once in the past 12 months.

The key variable of interest uses a survey question from Understanding Society, where respondents must answer the following question:

How often in the past 12 months have you done/attended any cultural activities such as music, dance, art, drama, crafts, creative writing, cinema or reading for pleasure? Please only include events done/attended in your own time or for the purpose of voluntary work.

 • At least once a week**
 • Less often than once a week but at least once a month**
 • Less often than once a month but at least 3 or 4 times a year**
 • Twice in the last 12 months**
 • Once in the last 12 months**
 • I have not done/attended any of these events*

An OLS regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 10% confidence level.

2.18. Financial distress

This outcome captures the value of moving from having been behind with rent/mortgage in the past 12 months to not having been behind with rent/mortgage in the past 12 months.

The key variable of interest uses a survey question from Understanding Society, where respondents must answer the following question:

Many people find it hard to keep up with their housing payments. In the past twelve months, have you ever found yourself behind with your rent/mortgage?

 • Yes*
 • No**

A fixed-effects regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.19. Social capital – high trust in others

This outcome captures the value of moving from having low trust in others (<4 on a 1-7 scale) to having trust in others (4+ on a 1-7 scale).

The key variable of interest uses a survey question from HILDA, where respondents must answer the following question:

To what extent do you agree or disagree with the following statement: Generally speaking, most people can be trusted.

 • 1 – Strongly disagree*
 • 2*
 • 3*
 • 4**
 • 5**
 • 6**
 • 7 – Strongly agree**

A fixed-effects regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.20. Feel in control of life

This outcome captures the value of moving from not feeling in control of life (<5 on a 1-7 scale) to feeling in control of life (5+ on a 1-7 scale).

The key variable of interest uses a survey question from HILDA, where respondents must answer the following question:

To what extent do you agree or disagree with the following statement: I can do just about anything I really set my mind to do.

 • 1 – Strongly disagree*
 • 2*
 • 3*
 • 4**
 • 5**
 • 6**
 • 7 – Strongly agree**

A fixed-effects regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.21. Full-time employment

This outcome captures the value of moving from unemployment to full-time employment, where full-time employment is defined as working at least 28 hours per week.

The outcome was estimated using two questions from Understanding Society, one of which asks respondents to describe their current employment situation and another which asks respondents how many hours they work each week. For simplicity, we have combined these survey questions into the following:

Which of these best describes your current employment situation?

 • Self-employed
 • Part-time employed (<28 hours per week)
 • Full-time employed (≥28 hours per week)**
 • Unemployed*
 • Retired
 • On maternity leave
 • Family care or home
 • Full-time student
 • Long-term sick or disabled
 • Government training scheme
 • Unpaid, family business
 • On apprenticeship
 • Doing something else

A fixed-effects regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

It should be noted that the value is based on responses from individuals aged 16 and over. Note also that the value of this outcome is lower than that of ‘Part-time employment’. However, since income is controlled for in the model, the values represents the impact on becoming employed holding income constant. In other words, it only represents the wellbeing impact on employment, not the monetary impact. Therefore, we feel that this finding is not of concern.

2.22. Not worried about crime

This outcome captures the value of moving from not feeling satisfied with how safe you feel (<6 on a 0-10 scale) to feeling satisfied with how safe you feel (6+ on a 0-10 scale).

The key variable of interest uses a survey question from HILDA, where respondents must answer the following question:

On a scale of 0 to 10, with 0 being 'Totally dissatisfied' to 10 being 'Totally satisfied', how satisfied or dissatisfied are you with how safe you feel?

A fixed-effects regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.23. Self-reported health

This outcome captures the value of moving from having ‘Fair’ or ‘Poor’ self-reported health to having at least a ‘Good’ level of self-reported health.

The key variable of interest uses a survey question from HILDA, where respondents must answer the following question:

In general, would you say your health is:

 • Excellent**
 • Very good**
 • Good**
 • Fair*
 • Poor*

An OLS regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.24. Loneliness

This outcome captures the value of moving from feeling lonely ‘Often’ to ‘Some of the time’.

The key variable of interest uses a survey question from Understanding Society, where respondents must answer the following question:

How often do you feel lonely?

 • Hardly ever or never
 • Some of the time**
 • Often*

A fixed-effects regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.25. Parental stress

This outcome captures the value of a parent moving from feeling stressed from meeting the needs of their children (4+ on a 1-7 scale for either of the below questions) to not feeling stressed from meeting the needs of their children (≤3 on a 1-7 scale for both of the below questions).

The key variable of interest uses survey questions from HILDA, where respondents must answer the following questions:

How strongly do you agree or disagree with the following statements?

I often feel tired, worn out or exhausted from meeting the needs of my children

 • 1 – Strongly disagree*
 • 2*
 • 3*
 • 4**
 • 5**
 • 6**
 • 7 – Strongly agree**

I find that taking care of my children is much more work than pleasure

 • 1 – Strongly disagree*
 • 2*
 • 3*
 • 4**
 • 5**
 • 6**
 • 7 – Strongly agree**

An OLS regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.26. Weight

This outcome captures the value of moving from being obese to being of normal weight, as defined by body mass index (BMI).

The key variable of interest uses a variable derived from individuals’ weight and height metrics from HILDA. We proposed the following question to attribute this outcome to respondents:

What is your body mass index (BMI)? Your BMI can be calculated by dividing your body weight in kilograms by the square of your height in metres.

An OLS regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.27. Rely on others

This outcome captures the value of moving from not definitely agreeing that there are people who are there for them for all three of the below questions to definitely agreeing that there are people who are there for them for at least one of the below questions.

The key variable of interest uses survey questions from Understanding Society, where respondents must answer the following questions:

How much can you rely on your friends if you have a serious problem?

 • A lot**
 • Somewhat*
 • A little*
 • Not at all*
 • I don't have any friends*

How much can you rely on your immediate family if you have a serious problem?

 • A lot**
 • Somewhat*
 • A little*
 • Not at all*
 • I don't have any immediate family*

How much can you rely on your partner if you have a serious problem?

 • A lot**
 • Somewhat*
 • A little*
 • Not at all*
 • I don't have a partner*

An OLS regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.28. Education

This outcome captures the value of moving from not having graduated high school to having graduated high school or graduated from university/college or attained a post-graduate degree.

The key variable of interest uses a survey question from Understanding Society, where respondents must answer the following question:

What is the highest educational or school qualification you have obtained?

 • University High Degree (e.g. MSc, PhD)**
 • First degree level qualification including foundation degrees, graduate membership of a professional Institute, PGCE**
 • A Level**
 • AS Level**
 • GCSE**
 • Did not graduate from high school*

An OLS regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 10% confidence level.

2.29. Independence

This outcome captures the value of moving from not being able to be independent at all/independent in a few things to being independent in many things/completely independent.

The key variable of interest uses survey questions from Understanding Society. For simplicity, we have combined some of the questions in order to not overburden respondents.

The next few questions are about tasks that some people may need help with and about help that you may have received in the last month. Please think only about help you need because of long-term physical or mental ill-health, disability or problems relating to old age.

Do you manage to dress or undress, including putting on shoes and socks...

 • On your own (without difficulty)**
 • On your own (with difficulty)*
 • Only with help from someone else*
 • Not at all*

Do you manage to do routine housework or laundry...

 • On your own (without difficulty)**
 • On your own (with difficulty)*
 • Only with help from someone else*
 • Not at all*

Do you manage to shop for food, including getting to the shops, choosing the items, carrying the items home and then unpacking and putting the items away...

 • On your own (without difficulty)**
 • On your own (with difficulty)*
 • Only with help from someone else*
 • Not at all*

Do you manage to take the right amount of medicine at the right times...

 • On your own (without difficulty)**
 • On your own (with difficulty)*
 • Only with help from someone else*
 • Not at all*

An OLS regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.30. Mental health

This outcome captures the value of moving from suffering from depression/anxiety to not suffering from depression/anxiety.

The key variable of interest uses a survey question from the British Household Panel Survey, where respondents must answer the following question:

Do you suffer from anxiety, depression or bad nerves, psychiatric problems?

 • Yes*
 • No**

A fixed-effects regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.31. Talks to neighbours regularly

This outcome captures the value of moving from talking to their neighbours ‘Sometimes’ or fewer to talking to their neighbours ‘Often’ or ‘Very often’.

The key variable of interest uses a survey question from HILDA, where respondents must answer the following question:

In general, how often do you chat with your neighbours?

 • Never*
 • Rarely*
 • Occasionally*
 • Sometimes*
 • Often**
 • Very often**

An OLS regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

2.31. Member of a social group

This outcome captures the value of moving from not being a member of a social group/not attending events to being a member of a social group/attending events.

The key variable of interest uses survey questions from HILDA, where respondents must answer the following questions:

Are you currently an active member of a sporting, hobby or community-based club or association?

 • Yes**
 • No*

In general, how often do you attend events that bring people together such as fetes, shows, festivals or other community events?

 • Never*
 • Rarely*
 • Occasionally*
 • Sometimes*
 • Often**
 • Very often**

A fixed-effects regression was used to elicit this value. It is statistically significant at the 1% confidence level.

5. Prison or other form of detention” was also defined as temporary accommodation in the original survey question. However, since this raises ethical questions around whether being in prison is better for your wellbeing that being homeless, we have decided to drop this answer category. Since the proportion of respondents choosing this answer option is low, we deem this to have little detrimental impact on the reliability of attribution.

Metodebeskrivelse (UK)

3. References

Fujiwara, D. and Campbell, R. (2011). Valuation Techniques for Social Cost-Benefit Analysis: Stated Preference, Revealed Preference and Subjective Well-Being Approaches. Department for Work and Pensions. Available here.

HM Treasury (2022). The Green Book – Central Government Guidance on Appraisal and Evaluation. Available here.

OECD (2018). Cost-Benefit Analysis and the Environment – Further Developments and Policy Use. Available here.

Waldron, S. (2010). Measuring Subjective Wellbeing in the UK. Office for National Statistics. Available here.

Simetrica-Jacobs Limited

Shepherds Building
Charecroft Way
London W14 0EE
United Kingdom
www.simetrica-jacobs.com

© Copyright 2022 Simetrica-Jacobs Limited. The concepts and information contained in this document are the property of Simetrica-Jacobs. Use or copying of this document in whole or in part without the written permission of Jacobs constitutes an infringement of copyright.

Metodebeskrivelse (DK)

Sociale værdier i Danmark: Et valghandlingseksperiment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Bolded title text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1. Estimaterne i (2) er kausale, men de viser i sig selv ikke den effekt, som indkomst og de sociale parametre har for livskvalitet, men nærmere den effekt som respondenterne tror, indkomst og de sociale parametre har for livskvalitet. Man kan med andre ord sige, at de kausale estimater er skalerede. Ved at anvende MRS til at værdisætte de sociale parametre, hvor vi deler koefficienten for et socialt parameter med koefficienten for indkomst, overkommer vi denne udfordring under antagelse om, at skaleringsfaktoren er konstant på tværs af modellens parametre.

Tab name

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tab name

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tab name

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tab name

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tab name

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tab name

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Knowledge

Begrænsninger

Trivselsværdierne er baseret på single-item livstilfredshed

Single-item livstilfredshed er - ligesom andre mål - ikke perfekt og har en række begrænsninger, men er ikke desto mindre det bedste mål vi er i besiddelse af til at måle overordnet (global) trivsel med et enkelt spørgsmål. Dette gør det også praktisk anvendeligt og ideelt når det kommer til genereringen af sociale værdier.

Monetariserbar, men ikke kapitalserbar, værdi

De sociale værdier OSVB genererer, er ikke et udtryk for hvor meget de offentlige budgetter påvirkes i form af øgede indtægter eller besparelser (kapitalisering), men angiver i monetære termer, hvor meget de påvirker en persons livstilfredshed/trivsel. De angiver værdien af trivslen i sig selv.

OSVB måler ikke effekten

OSVB er ikke et digitalt redskab til at måle progression og effekter. OSVB bruger i stedet den af brugeren indtastede, rapporterede, opsamlede eller estimerede effekt/virkning af en given social indsats, til at estimere sociale værdier.

Engelske værdier og data

I den indledende fase anvendes engelske værdier mens danske værdier genereres. Grundet økonomiske forskelle mellem de to nationer, vurderes det at værdierne i den første fase ikke nødvendigvis er repræsentative for den danske befolkning.